باسابقه بیش از سی سال باهدف وارتقای دانش مهندسی درکشاورزی قسمت باغبانی ونیز راه کارهای کاملا مهندسی توانسته تجربه ای عظیم سی سال درزمینه تولید وکارشناسی درختان رادراختیار شما عزیزان قرار دهم
تولید وتکثیر ارقام نهالهای پیوندی وزینتی
فروش نهال پیوندی گردو چندلر =فرانکت= فرنور
فروش نهال شناسنامه دارومجوزدار
نهالهای کاملا استاندارد وگواهی بهداشت
 تولید وفروش سالانه ۳۰۰۰هزار نهال مجوزدار
اولین بار پیوند گردو چندلر= کانادایی =فرنور درایران
احداث باغات مدرن روز دنیا درمناطق کم اب کشورمان
ذخیره سازی اب وباران رحمت الهی درمناطق کوهستانی
 مشاوره براورد ومیزان باردهی وسود اقتصادی باغات
دستورالعمل مبارزه با کرم خراط(ساقه خوار)
کارشناسی ومهندسین باغات کشور
طراحی وکروکی احداث باغات
برنامه مخصوص مواد غذائی درختان گردو فاقد باردهی اند
مشاوره رایگان حفظ ونگهداری محصولات کشاورزی
مشاوره رایگان

باسابقه بیش از سی سال باهدف وارتقای دانش مهندسی درکشاورزی